ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان

درباره ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان


مواد تشکیل دهنده

بوقلمون پنیر صبحانه گوجه خیار ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات