2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان

درباره ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان


مواد تشکیل دهنده

بوقلمون پنیر صبحانه گوجه خیار ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات