2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ رست بیف
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ رست بیف

درباره ساندویچ رست بیف


مواد تشکیل دهنده

رست بیف کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات