ساندویچ رست بیف بادمجان

ساندویچ رست بیف بادمجان
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

رست بیف بادمجان کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات