ساندویچ بوقلمون با ریحان

ساندویچ بوقلمون با ریحان
ساندویچ سرد


مواد تشکیل دهنده

بوقلمون 98% کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات