ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان

ساندویچ بوقلمون با پنیر صبحانه با خیار و گوجه و ریحان
ساندویچ ها


مواد تشکیل دهنده

بوقلمون پنیر صبحانه گوجه خیار ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات