ساندویچ بیکن گوشت

ساندویچ بیکن گوشت
ساندویچ سرد


مواد تشکیل دهنده

بیکن 98% کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات