ساندویچ میکس (کوکتل پنیر یا هات داگ)

ساندویچ میکس (کوکتل پنیر یا هات داگ)
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

بیکن 98% هات داگ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات