ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

هات داگ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات