ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
ساندویچ ها


مواد تشکیل دهنده

رست بیف کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات