سوپ ایتالیایی با فیله

سوپ ایتالیایی با فیله
پیش غذا


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ قارچ جو پرک جعفری شیر
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات