ساندویچ کتلت گوشت

ساندویچ کتلت گوشت
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

کتلت گوشت کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات